This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / III konkurs "Zarządzanie energią"

III konkurs "Zarządzanie energią"

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach III konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

Dofinansowanie w III konkursie udzielane będzie w formie dotacji do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
W celu uzyskania dodatkowych środków w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW należy złożyć odrębny wniosek. W ramach niniejszego konkursu nie przewiduje się dodatkowych dotacji ze środków NFOŚiGW.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym (GIS) w konkursie wynosi 50 mln zł.

Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia: powyżej 2 mln zł (w przypadku projektów grupowych – powyżej 5 mln zł).

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W DNIACH OD 22 CZERWCA 2011 ROKU do 21 LIPCA 2011 ROKU, DO GODZ. 15:30

Przygotowane wnioski należy składać bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
z dopiskiem „GIS – Zarządzanie energią cz. 1 – Konkurs III”

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska i na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Informacje dodatkowe można uzyskać tel. 0-22 45 95 841, 45 95 843, 45 95 840, 45 95 830 bądź pod adresem e-mail: gis@nfosigw.gov.pl

 

_________________________________________________________________________

 

Więcej informacji na stronie:

http://www.nfosigw.gov.pl/system-zielonych-inwestycji---gis/konkursy/iii-konkurs-zarzadzanie-energia/