This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Nabór wniosków - Europejski Obszar Gospodarczy 2009 - 2014

Nabór wniosków - Europejski Obszar Gospodarczy 2009 - 2014

Minister Środowiska, jako Operator Programu Operacyjnego PL04„Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (Funduszy EOG 2009-2014) ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów na ogólną kwotę 67 394 000 EUR, tj. 279 152 687PLN

Cel Programu

Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

Obszar programowy

W ramach Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” zdefiniowano dwa obszary programowe:

Obszar programowy nr 5 „Efektywność energetyczna”,

Obszar programowy nr 6 „Energia odnawialna”.

Rodzaj projektów kwalifikujących się do dofinansowania

Do dofinansowania kwalifikują się projekty mające na celu:

 1. Poprawę efektywności energetycznej budynków, obejmujące swym zakresem termomodernizację  budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, turystyki, sportu.
 2. Modernizację lub zastąpienie istniejących źródeł energii (wraz z wymianą lub przebudową przestarzałych lokalnych sieci) zaopatrujących budynki użyteczności publicznej o których mowa w ppkt. 1. nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej o łącznej mocy nominalnej do 5 MW w tym: pochodzącymi ze źródeł odnawialnych lub źródłami ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu (kogeneracji/ trigeneracji).

 

Przez źródła ciepła lub energii elektrycznej wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych, należy rozumieć:

 •  urządzenia i instalacje do wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej, ciepła lub chłodu w skojarzeniu (wysokosprawna ko/tri generacja);
 •  urządzenia do produkcji ciepła opalane biomasą (kotły na biomasę);
 •  układy (ogniwa) fotowoltaiczne;
 •  rekuperatory ciepła;
 •  pompy ciepła;
 •  kolektory słoneczne;
 •  małe (mikro) turbiny wiatrowe (budynkowe prądnice wiatrowe);
 •  urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła opalane biogazem;
 •  urządzenia do produkcji ciepła zasilane energią geotermalną (instalacje do wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł geotermalnych).

..."

______________________________________________________________________________________

Wiecej informacji na stronie: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-norweskie/nabory/art,4,ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-otwartego-konkursu-glownego-dla-pl04.html