This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Ochrona powietrza - kontrola NIK

Ochrona powietrza - kontrola NIK

W ubiegłym roku Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w zakresie "Ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami". Kontrolę prowadzono na obszarze 5 województw (tj.: małopolskie, mazowieckie, opolskie, pomorskie, śląskie), charakteryzujących się wysokim poziomem zanieczyszczeń, występujących przede wszystkim na obszarach silnie zurbanizowanych. Wśród kontrolowanych gmin znalazło się miasto Katowice.

Celem kontroli była ocena działań podmiotów publicznych na rzecz poprawy jakości i ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. Cele szczegółowe dotyczyły: wykonywania przez podmioty publiczne przypisanych im zadań w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami, skuteczności działań w zakresie poprawy jakości powietrza oraz współdziałania i koordynacji przedsięwzięć podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne za ochronę powietrza w poszczególnych województwach.

Kontrolą objęto m.in. następujące zagadnienia: funkcjonowanie monitoringu powietrza, przygotowanie programów ochrony powietrza przez poszczególne organy samorządów województw i realizację przez gminy zadań określonych w tych programach, finansowanie przez WFOŚiGW zadań z zakresu ochrony powietrza oraz koordynację działań i współpracę jednostek organizacyjnych
przy realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza.

..."

_____________________________________________________________________________________

Zachęcamy do zapoznania się z informacją o wynikach kontroli znajdujących się na stronie: 

http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-ochronie-powietrza-przed-zanieczyszczeniami.html