This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Odkrywamy karty w sprawie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu

Odkrywamy karty w sprawie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Energii przez 10 lat funkcjonowania Fundusz będzie dysponował kwotą ok. 5,3 mld zł. Odpowiedzialność za jego działanie resort podzieli z NFOŚiGW, który zajmie się organizacją konkursów.

Rozdział 4c rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy - Prawo energetyczne(1) przewiduje powołanie tzw. Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Ten nowy instrument wsparcia elektromobilności w Polsce będzie finansowany z dotacji z budżetu w wysokości 1,5 proc. planowanych w poprzednim roku wpływów z akcyzy na paliwa od pojazdów silnikowych oraz przez operatora systemu przesyłowego, który przekaże na ten cel 0,1 proc. „uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w wykonywaną działalność gospodarczą w zakresie przesyłania energii elektrycznej”. Fundusz powstanie prawdopodobnie jeszcze w tym roku, ale „pełną parą” ruszy dopiero w roku 2019.

Nowoutworzony Fundusz będzie miał status funduszu celowego, którego celem będzie eliminacja dotychczasowych mankamentów funkcjonowania zapisów art. 37a nowelizowanej ustawy. W odróżnieniu od poprzedniego „Wieloletniego programu promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008 – 2014”, zgromadzone w Funduszu środki nie będą już musiały zostać wydane w ciągu jednego roku budżetowego. Zmiana powinna ułatwić przekazywanie niewykorzystanych środków na kolejne lata, a ponadto wyeliminować konieczność rozliczania każdej procedury w zbyt krótkim dziś terminie dwunastu miesięcy od ogłoszenia konkursu. Dysponentem Funduszu będzie minister właściwy do spraw energii, jednak zarządzanie nim projekt powierza Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W praktyce oznacza to, że resort odpowiedzialny będzie za alokację środków i strategiczne decyzje o ich przeznaczeniu, zaś same konkursy organizowane będą przez doświadczony w tym zakresie NFOŚiGW.

 

..."

___________________________________________________________________

Więcej na stronie: https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/odkrywamy-karty-ws-funduszu-niskoemisyjnego-transportu-4176.html