This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Plan adaptacji miasta Katowice do zmian klimatu do roku 2030 - wyłożenie do publicznego wglądu

Plan adaptacji miasta Katowice do zmian klimatu do roku 2030 - wyłożenie do publicznego wglądu

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) Prezydent Miasta Katowice podaje do publicznej wiadomości, co następuje:

1. Przystąpiono do opracowania projektu dokumentu pn. „Plan adaptacji miasta Katowice do zmian klimatu do roku 2030”,
2. W terminie 21 dni tj. w dniach od 11.10.2018 r. do dnia 01.11.2018 r. każdy może zapoznać się z projektem dokumentu pn. „Plan adaptacji miasta Katowice do zmian klimatu do roku 2030” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla ww. projektu w siedzibie Urzędu Miasta Katowice – Wydział Kształtowania Środowiska ul. Rynek 1, pok. 206 w godzinach od 7:30 – 15:30,

 

W tym samym terminie można zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego projektu:

- w formie pisemnej, pod adresem:

Urząd Miasta Katowice

Ul. Młyńska 4,

40-035 Katowice,

- ustnie do protokołu,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, pod adres e-mail: ks@katowice.eu,

Wniosek powinien zawierać nazwisko oraz imię (lub nazwę) oraz adres wnioskodawcy.

 

3. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Katowice.

 

>>> OBWIESZCZENIE <<<