This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Samorządy musi przeszywać prąd

Samorządy musi przeszywać prąd

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw energetycznych w planowaniu jako elemencie bezpieczeństwa elektroenergetycznego, gazowego i ciepłowniczego powinna się zacieśniać.

 

Wstęp

Jednym z celów polityki energetycznej państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju (art. 13 ustawy - Prawo energetyczne1)).

Bezpieczeństwo energetyczne zrozumiane jako optymalny i pożądany stan gospodarki, umożliwiający pokrycie bieżącego i występującego w określonej perspektywie czasowej zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię, w sposób uzasadniony technicznie i ekonomicznie, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska, może mieć wyraz lokalny, jak również globalny (krajowy, wspólnotowy).

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zagadnienie współpracy jednostek samorządu terytorialnego z przedsiębiorstwami energetycznymi działającymi na ich obszarach, w celu osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz ciepła, to jest osiągnięcie takiej zdolności systemów: elektroenergetycznego, gazowego i ciepłowniczego, by były one zdolne do zapewnienia bezpieczeństwa pracy każdej z tych sieci oraz równoważenia dostarczania każdej z tych energii z zapotrzebowaniem na tę energię1) Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.. Bez wzajemnej współpracy władz lokalnych i przedsiębiorstw energetycznych nie jest możliwe osiągnięcie optymalnego poziomu zaspokojenia możliwego do przewidzenia - zarówno bieżącego, jak i perspektywicznego - zapotrzebowania odbiorców na energię, bez konieczności podejmowania działań mających na celu wprowadzenie ograniczeń w jej dostarczaniu i poborze. Stąd potrzeba uregulowań na szczeblu ustawowym w zakresie praw i obowiązków przedsiębiorstw i samorządów terytorialnych oraz korelowania działań tych podmiotów w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym i regionalnym.

Zadania jednostek samorządu terytorialnego

Ustawa - Prawo energetyczne określa rolę samorządów terytorialnych w tworzeniu polityki energetycznej ze względu na potrzeby lokalne, przy udziale miejscowych przedsiębiorstw energetycznych.

I tak przepis art. 17 ww. ustawy określa, że samorząd województwa uczestniczy w planowaniu zaopatrzenia w energię i paliwa na obszarze województwa poprzez opiniowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe sporządzanego dla obszaru gminy lub jej części w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa. Jednak treść opinii samorządu województwa dla gminy nie ma charakteru wiążącego2). Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy3) w art. 7 ust. 1 pkt 3 in finne stanowi, że do zadań gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym w szczególności zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz. Celem tego przepisu jest możliwość realizacji zrównoważonego rozwoju gminy. Przepisy wskazujące jak te zadania gmina ma wykonać znajdują się w ustawie - Prawo energetyczne. Zadania własne gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe określa przepis art. 18 Prawa energetycznego. A są to: planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa na obszarze gminy, planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy oraz finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie gminy.

Nie budzi wątpliwości, że gmina reprezentująca interesy mieszkańców, czyli odbiorców energii i paliw, powinna dbać o stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju infrastruktury technicznej na swoim obszarze, co pozwoli zapewnić spełnienie podstawowych zadań tej jednostki samorządu terytorialnego.

Wyżej wskazane zadania gmina realizuje zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku, kiedy nie posiada takiego planu, to zgodnie z kierunkami rozwoju gminy zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz odpowiednim programem ochrony powietrza, który został przyjęty na podstawie ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

 

..."

____________________________________________________________________________________

Treść całego artykułu znajdziecie Państwo na stronie: http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/samorzady-musi-przeszywac-prad,27531_1.html