This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / V konkurs "Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej"

V konkurs "Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej"

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje o planowanym kolejnym konkursie o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS) Część 1) - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Ogłoszenie konkursu planowane jest na połowę lipca 2012 r., z naborem wniosków od 1 września do 1 października 2012 r.
Kiedy 2012-09-01 07:30 do
2012-10-01 15:30
Gdzie Warszawa - NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3a
Dodaj wydarzenie do kalendarza vCal
iCal

Dofinansowanie w V konkursie udzielane będzie w formie dotacji do 30% kosztów kwalifikowanych oraz w formie pożyczki do 60% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (w celu uzyskania dodatkowych środków w formie pożyczki należy złożyć odrębny wniosek do NFOŚiGW). Alokacja konkursu będzie zapewniona ze środków NFOŚIGW, w tym ze środków GIS, ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji AAU.
nfosigw_logo
Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia: 2 mln zł.

Beneficjentami konkursu mogą być:
1) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
2) podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego niebędące przedsiębiorcami;
3) Ochotnicza Straż Pożarna;
4) uczelnie w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz instytuty badawcze;
5) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty lecznicze prowadzące
przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych;
6) organizacje pozarządowe, Kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru
kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne;
7) podmiot lub jednostka określona w pkt 1-6 będąca stroną umowy pożyczki w projekcie
grupowym.

______________________________________________________________________________________

Więcej informacji o konkursie na stronie: http://www.nfosigw.gov.pl/system-zielonych-inwestycji---gis/