This is Lite Plone Theme

ADAPTCITY

W opracowanym przez Ministerstwo Środowiska „Strategicznym planie adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” wśród kluczowych działań o charakterze horyzontalnym wymienia się adaptację do zmian klimatu w miastach, w tym przygotowanie i wdrażanie zintegrowanych strategii i planów adaptacyjnych.

logo adaptcity

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Miasto Stołeczne Warszawa, Unia Metropolii Polskich oraz Verband Region Stuttgart przystąpiły 1 lipca 2014 r. do realizacji projektu „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”, w skrócie „ADAPTCITY”.

Projekt ma na celu przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu dla Warszawy. Termin zakończenia projektu ustalono na 31 grudnia 2018 r. Celem projektu jest zredukowanie negatywnych skutków zmian klimatu dla ekosystemu Warszawy i rozpoczęcie działań adaptacyjnych w innych metropoliach w Polsce. Projekt realizowany jest z udziałem środków instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zatem udział miast UMP w projekcie ADAPTCITY ma charakter edukacyjny, natomiast faktyczna realizacja Miejskich Planów Adaptacji będzie odbywać się na podstawie porozumienia z Ministerstwem.

Rola reprezentanta miasta Katowice będzie polegała na uczestniczeniu m.in. w Komisji Reprezentantów Metropolii w tym projekcie. Na portalu projektu pojawił się też opis działań jakie prowadzi Miasto Katowice w związku ze zmianami klimatu (przeczytaj). 

Wyjazd studyjny do Stuttgartu był spotkaniem otwierającym projekt i miał na celu zapoznanie się z projektem oraz z działaniami Regionu Stuttgart już zrealizowanymi w obszarze adaptacji do zmian klimatu (w tym wykonanie mapy klimatycznej regionu, stanowiącej podstawę do planowania przestrzennego miast regionu).

Więcej informacji o projekcie na http://adaptcity.pl/