This is Lite Plone Theme

AWAIR

Miasto Katowice pełni rolę partnera pn. Environmental integrated, multilevel knowledge and approaches to counteract critical AIR pollution events, improving vulnerable citizens quality of life in Central Europe Functional Urban Areas; Zintegrowana, wielopoziomowa wiedza i podejście w celu przeciwdziałania krytycznym zjawiskom związanym z zanieczyszczeniem powietrza, poprawa jakości życia obywateli w Funkcjonalnych Obszarach Miejskich w Europie Środkowej ; akronim: AWAIR.

 

AWAIR.jpg

 

Idea projektu dotyczy problemu zanieczyszczenia powietrza (smogu) na terenach silnie zurbanizowanych i tak zwanych funkcjonalnych obszarach miejskich (Functional Urban Areas - FUAs), oraz ich wływu na zdrowie mieszkańców (główne grupy najbardziej dotknięte to dzieci, osoby starsze czy osoby cierpiące na choroby układu oddechowego i krążenia). Projekt koncentruje się na rozwiązaniach systemowych i organizacyjnych, z punktu widzenia kontroli zjawiska, planowania działań naprawczych i prewencyjnych w skali makro (miasto + obszar metropolitarny FUAs) i mikro (na poziomie ulicy).

Rezultatem projektu ma być opracowanie planu dot. zmniejszenia wpłwu zanieczyszczenia powietrza i smogu na życie mieszkańców. Przewidziane są również działania pilotażowe w Mieście Katowice w zakresie instalacji czujników pomiaru zanieczyszenia powietrza w budynkach użyteczności publicznej. Projekt będzie obejmował również wymianę doświadczeń na poziomie międzynarodowym.

Partnerzy w projekcie:

Lider projektu - Regionalna Agencja Zapobiegania, Środowiska i Energii z regionu Emilia Romagna (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energiadell'Emilia-Romagna), Włochy

Główni partnerzy: Narodowe Międzyuczelniane Konsorcjum na rzecz Nauk o Środowisku (Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali, Włochy) Miasto Parma (Włochy), Miasto Budapeszt – Dzielnica Zuglo (Węgry), Miasto Katowice, Główny Instytut Górnictwa, Miasto Graz (Austria), Niemieckie Centrum Badawcze na rzecz Zdrowia i Środowiska (Helmholtz Zentrum München – Deutsches Forschungsz entrum für Umwelt und Gesundheit, Niemcy) 

Okres realizacji: 36 miesięcy, 01.07.2017 - 30.06.2020 

Całościowy budżet projektu wynosi 1.951.729,50 €.

Budżet Miasta Katowice wynosi 295.525,00 € - 85 % to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego tj. 251.196,25 €, natomiast wkład Miasta Katowice wynosi 44.328,75 €.


http://www.interreg-central.eu/Content.Node/AWAIR.html