This is Lite Plone Theme

PolSeff2

polseff2PolSEFF2  jest drugą edycją Polskiego Programu Finansowania Zrównoważonej Energii opracowanego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który jest realizowany  w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przy wsparciu Unii Europejskiej. PolSEFF2 jest linią kredytową o wartości 200 milionów EURO, która za pośrednictwem banków uczestniczących ma być rozdysponowana w formie kredytów małym i średnim przedsiębiorstwom na finansowanie inwestycji poprawiających ich efektywność energetyczną.

Projekty inwestycyjne kwalifikujące się do programu można podzielić na dwie grupy:

  • Projekty w poprawę Efektywności Energetycznej - inwestycje w wyposażenie, systemy i procesy umożliwiające beneficjentom zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i/lub końcowego zużycia energii elektrycznej lub paliw, lub innej formy energii. Inwestycje te muszą charakteryzować się Wskaźnikiem Oszczędności Energii minimum 20%.
  • Projekty termomodernizacyjne budynków - inwestycje w działania w zakresie efektywności energetycznej w budynkach komercyjnych, mieszkaniowych lub administracyjnych, podlegających certyfikacji energetycznej oraz związane z nimi inwestycje w odnawialne źródła energii. Inwestycje te muszą charakteryzować się Wskaźnikiem Oszczędności Energii minimum 30%.

 

Z programu PolSEFF2 mogą skorzystać firmy prywatne, zarejestrowane w Polsce sklasyfikowane według kryteriów unijnych jako małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Do Kosztów Kwalifikowanych zalicza się wszystkie koszty ponoszone przez Beneficjenta związane z przygotowaniem, realizacją, wdrożeniem i weryfikacją Projektu, prowadzące do spełnienia kryteriów Programu, a w szczególności obejmujące koszty:

  • projektowania,przygotowania i sporządzenia dokumentacji technicznej, w tym: audytów i ocen energetycznych, raportów, certyfikatów, świadectw (w tym: Świadectw Charakterystyki Energetycznej), itp.
  • nabycia urządzeń, materiałów, technologii
  • instalacji urządzeń, materiałów, technologii
  • uruchomienia urządzeń, materiałów, technologii
  • prac budowlano-montażowych
  • zakupu i wdrożenia Systemów Zarządzania Energią (opcjonalnie).

 

Więcej informacji nt. finansowania dostępnych jest na stronie Programu.

 

aktualizacja: luty 2016 r.