This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Jakość powietrza w Katowicach / Przyczyny złej jakości powietrza

Przyczyny złej jakości powietrza

Każdego roku w okresie sezonu grzewczego, trwającego od września do kwietnia, stacje monitoringowe jakości powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wykazują przekraczanie dopuszczalnych norm dla pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(α)pirenu.


Liczba dni z przekroczoną normą dobową dla pyłu zawieszonego PM10, określoną na poziomie 50 μg/m3, wynosiła w 2014 r. w obszarach zabudowy mieszkaniowej od 53 do 144 dni.

Przy szczególnie niekorzystnych warunkach pogodowych (niskie temperatury i bezwietrznie) stężenia pyłu zawieszonego przekraczają wielokrotnie dopuszczalną normę. WIOŚ każdego roku ostrzega społeczeństwo o niebezpieczeństwie przekroczenia wartość progowej 200 μg/m3 wskazującej na niebezpieczeństwo wystąpienia poziomu alarmowego (od 300 μg/m3), który również jest przekraczany. Przekroczone są również normy dla jeszcze bardziej szkodliwego dla naszego zdrowia pyłu PM2,5 (norma roczna 25 μg/m3) oraz rakotwórczego benzo(a)pirenu (norma roczna 1 ng/m3).

powietrze 

Główną przyczyną złej jakości powietrza w okresie sezonu grzewczego jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych, czyli tzw „niska emisja” ze względu na małą wysokość kominów, z których emitowane są zanieczyszczenia.

Ta szkodliwa emisja powodowana jest głównie spalaniem paliw złej jakości, w bardzo wielu przypadkach w starych paleniskach, o słabych parametrach energetycznych. Podobny problem występuje również w małych firmach produkcyjno-usługowych, z których emisja nie wymaga uzyskania pozwolenia. W mniejszym stopniu na złą jakość powietrza w naszym otoczeniu wpływa emisja przemysłowa (czyli tzw. punktowa) oraz transport (emisja liniowa).