This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Obwieszczenie dotyczące odstąpienia od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice - aktualizacja

Obwieszczenie dotyczące odstąpienia od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice - aktualizacja

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) Prezydent Miasta Katowice podaje do publicznej wiadomości informacje o odstąpieniu od sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice – aktualizacja.

Zgodnie z art. 57 i art. 58 w/w ustawy w związku z art. 46 oraz art. 48 w/w ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z wnioskiem o uzgodnienie odstąpienia co do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice – aktualizacja.

Uzgodniono odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Pełna treść obwieszczenia:

 

>>> OBWIESZCZENIE <<<