This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Dobre praktyki

Dobre praktyki

 

Polityka Unii Europejskiej, a szczególnie pakiet klimatyczno-energetyczny stawia duże wyzwania dla Polski. Miasta mogą i powinny odegrać znaczącą rolę w realizacji polityki energetycznej UE i Polski, gdyż to właśnie w nich zużywa się ok. 70% energii finalnej.

Wyzwania nowej polityki energetycznej UE i kraju wymagają nowego podejścia do planowania zaopatrzenia gminy w energię i innej struktury założeń i planów energetycznych gmin w stosunku do tej, jaka obecnie obowiązuje w ustawie Prawo energetyczne. Konieczne jest przeniesienie celów pakietu 3x20% i nowej polityki energetycznej na poziom gminy.

W miastach istotnym priorytetem jest eliminowanie zagrożeń z tytułu przekroczenia zanieczyszczeń powietrza, a w najbliższej przyszłości wypełnienia wymogów dyrektywy UE o jakości powietrza (CAFE). Ograniczenie tzw. niskiej emisji ze źródeł punktowych (piece, kotły, kominki) i z transportu jest kluczowym problemem zintegrowanego planowania energetycznego i środowiskowego w gminach.

 

praktyki mix

 

Na poziomie kraju, jak również na poziomie lokalnym, koniecznym jest także przyjęcie celu strategicznego jak: tworzenie warunków do efektywnego zaspokajania potrzeb energetycznych w ramach wyznaczonych i dostępnych zasobów naturalnych oraz limitów dotyczących odprowadzania do środowiska zanieczyszczeń. W praktyce oznacza to projektowanie i realizację systemów zaopatrzenia w energię, opartych na zracjonalizowanym zapotrzebowaniu oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ujęciu regionalnym i lokalnym.